Obchodní podmínky

Článek č. I

Všeobecné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.woms.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazníka).

Před započetím objednávání je kupující povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami.

Předmětem prodeje je libovolné zboží uvedené na webových stránkách www.woms.cz.

Článek č. II

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce.

Rozměry, balení a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.woms.cz., v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobce. Firma WOMS International s.r.o., a jí provozovaný internetový obchod www.woms.cz se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží, které je v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.

Článek č. III

Adresa, kontaktní údaje

WOMS International s.r.o.
Sídlo: Kaznějovská 1216/21, 323 00 Plzeň
Provozovna: Gerská 15, 323 00 Plzeň
Zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni; oddíl C, vložka 25483.
IČO : 29110823
DIČ : CZ29110823
tel.č. : +420 739 458 809
email : obchod@woms.cz
www.woms.cz

 

Článek č. IV

Objednání zboží a uzavření smlouvy

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a v plném rozsahu s nimi souhlasí.

Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito Obchodními podmínkami vázán.

Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky.

Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním oznámení o zrušení objednávky elektronickou poštou na adresu prodávajícího obchod@woms.cz.

Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu.

Článek č. V

Dodání zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

Objednané zboží je odesláno na adresu uvedenou na objednávce do 24 hodin.

V případě, že zboží nebude na skladě, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním.

V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího.

Dodávka zboží je ze strany prodávajícího splněna jeho předáním přepravci.

Po převzetí zboží je kupující povinen bez zbytečného prodlení provést jeho kontrolu.

Při převzetí zásilky se musí ujistit, že balík není poškozen nebo otevřen. Pokud ano, ihned tuto skutečnost reklamuje u předávajícího pracovníka přepravní služby. Pokud tak neučiní, ztrácí nárok na reklamaci u dodavatele.

O případných nesrovnalostech (množství, druh, zjevné poškození …) musí bezprostředně písemně informovat prodávajícího.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Kupující je povinen objednané zboží převzít.

Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě, která se na označené adrese nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat kupujícímu.

Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může kupující zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může kupující dohodnout termín a způsob převzetí zboží.

Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným uskladněním u dopravce.

V případě, že kupující zboží z jakéhokoliv důvodu odmítne převzít, povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká.

V případě, že kupující nechce po prodávajícím, aby tento opětovně zaslal objednané zboží,

je v takovém případě kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené přepravou zboží kupujícímu.

V případě, že kupující požaduje po prodávajícím, aby tento opětovně zaslal objednané zboží, uhradí kupující prodávajícímu vždy částku za poštovné za každé opětovné zaslání.

Nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením ceny za zboží.

Článek č. VI

Ceny a platba

Ceny uvedené na webových stránkách www.woms.cz jsou platné v okamžiku objednání.

Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy nebo uhrazením celé částky v hotovosti na adrese provozovny společnosti WOMS International s.r.o., nebo uhrazením celé částky bankovním převodem na účet společnosti WOMS International s.r.o.

Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím.

Článek č. VII

Způsoby dodání zboží, možnosti platby, poštovné

Způsoby dodání zboží

osobně, v provozovně společnosti WOMS International s.r.o., na adrese Gerská 15, 323 00 Plzeň, tel.č.: +420 739 458 809

balíkem (s dobírkou), v rámci služby GEIS)

balík (s dobírkou), v rámci služby Zásilkovny (max. hmotnost 5 kg)

Možnosti platby

v hotovosti při osobním převzetí v provozovně společnosti WOMS International s.r.o.

v hotovosti při převzetí zboží od přepravce.

vystavení zálohového daňového dokladu

Balné není účtováno.

 

 

Článek č. VIII

Vrácení zboží

  1. a) Kupující má právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy (dle občanského zákoníku 40/1964 Sb., § 53, odst. 7). Toto neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího.
  2. b) Podmínky pro oprávněný požadavek vrácení zboží a následnému vrácení kupní ceny:

– výrobek musí být v původním, nepoškozeném či jinak nezměněném obalu, za poškození se pro tyto účely považuje i nedůvodné odstranění ochranných plomb a nálepek, označení a loga výrobce atd. – z tohoto důvodu výrobek vždy posílejte v dalším vhodném (pevném) obalu

– výrobek nesmí být použitý

– výrobek nesmí být poškozený

– výrobek musí být kompletní (vč. příslušenství, návodu k použití, záručního listu)

– výrobek musí být vrácen společně s originálním dokladem o koupi (nezapomeňte si pro sebe udělat kopii)

– o vrácení nás informujte písemnou žádostí s projevem vůle o odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny

– žádost musí obsahovat vaše kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, telefonní kontakt)

– zboží neposílejte na dobírku, nebylo by přijato; doporučujeme Vám zboží pojistit.

Pro vrácení kupní ceny, ponížené o výdaje vynaložené k přepravě zboží k zákazníkovi, je nutné splnit všechny výše uvedené podmínky. V takovém případě budou finanční prostředky vráceny nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

  1. c) Pokud hodnota nového výrobku byla použitím snížena (např. mechanické poškození povrchu, chybějící příslušenství, neúplný nebo poškozený obal), má sice zákazník také nárok na vrácení zboží ve 14-ti denní lhůtě, ale podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku je povinen prodávajícímu tuto chybějící hodnotu nahradit v penězích.

Prodávající je povinen zboží poté také vzít zpět, ale hodnota, o kterou byla snížena hodnota nového výrobku, bude odečtena od vrácené částky za zboží.

  1. d) Částka za vrácené zboží bude vždy navíc ponížena o náklady, které prodávajícímu vznikly přepravou zboží k zákazníkovi.
  2. e) Zboží, které nebude splňovat podmínky uvedené v odstavci b) a nelze jej tedy prodat jako nové, uložíme na naší provozovně. Spotřebitel bude o tomto postupu vyrozuměn písemnou formou a bude s ním dohodnut další postup dle ustanovení, jež je uvedeno v odst. c).

Článek č. IX

Záruka za jakost a reklamace zboží

Záruční a reklamační podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem.

Článek č. X

Ochrana osobních dat

1/ Veškeré nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Vyplněním závazné objednávky v internetovém obchodě dává kupující prodávajícímu, jakožto provozovateli internetového obchodu, společnosti

WOMS International s.r.o., svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů a o svých učiněných nákupech. Osobní údaje získané provozováním internetového obchodu v rámci uzavření kupních smluv mezi účastníky nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží.

2/ Veškeré osobní údaje slouží výhradně pro interní potřeby prodávajícího a jsou považovány za přísně důvěrné. Požadované uvedení e-mailové adresy kupujícího nebo jeho telefonního čísla slouží pro potvrzení objednávky, případně pro ověření nejasností v objednaném zboží. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující má právo kdykoliv požádat prodávajícího o výmaz osobních údajů z databáze prodávajícího.

Článek č. XI

Elektronická fakturace

Kupující souhlasí se zasláním faktury v elektronické podobě v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH, § 26 odst. 3.

Článek č. XII

Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Fiskální kód je součástí vydané faktury.

Článek č. XII

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách www.woms.cz v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

Všechny spory, které mohou vzniknout, budou přednostně řešeny dohodou. Pokud bude dohoda neúčinná, bude pro řešení sporu požádán rozhodčí soud při České obchodní komoře.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. prosince 2019.